Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie jest Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie, ul. Królowej Jadwigi 2, 78-300 Świdwin;

2) inspektorem ochrony danych w Powiatowej Policji w Świdwinie jest Pani Marlena Kachniarz. Tel. 47 78 44 524;

3) dane osobowe przetwarzane w Powiatowej Policji w Świdwinie są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Policji w Świdwinie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Powiatowej Policji w Świdwinie będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;

8) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;

9) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Powiatowej Policji w Świdwinie przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

10) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11) wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

12) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KPP w Świdwinie

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie jest Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie, ul. Królowej Jadwigi 2, 78-300 Świdwin; z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ul. PUŁAWSKA 148/150; 02-624 WARSZAWA);
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowej Policji w Świdwinie jest Pani Marlena Kachniarz.  Tel. 47 78 44 524; e-mail: iod.kpp.swidwin@sc.policja.gov.pl ;
 3. dane osobowe przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 4. odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
 5. dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
 6. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji;
 7. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 8. każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem;
 9. każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
 11. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Świdwinie

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej ustawą, informuję:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie jest Komendant Powiatowy Policji
  w Świdwinie z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 2, 78-300 Świdwin; z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ul. PUŁAWSKA 148/150; 02-624 WARSZAWA).
 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowej Policji w Świdwinie jest Pani Marlena Kachniarz.  Tel. 47 78 44 524;, e-mail: iod.kpp.swidwin@sc.policja.gov.pl ;
 3. Dane osobowe przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie na podstawie art. 13 ustawy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także
  do wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie prawo.

 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie.

 6. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji;

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, lub  ograniczenia ich przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 8. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa. Skargi można wnosić elektronicznie lub na adres Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Powrót na górę strony